Thông Tin Ban Quản Lý Khu Bảo Tồn Loài Và Sinh Cảnh Voi

Tên chính thức BAN QUẢN LÝ KHU BẢO TỒN LOÀI VÀ SINH CẢNH VOI Tên giao dịch
Mã số thuế 4001214837 Ngày cấp 2020-09-01
Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế khu vực Quế Sơn - Nông Sơn - Hiệp Đức Loại hình tổ chức Tổ chức kinh tế SXKD dịch vụ, hàng hoá
Trạng thái
NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Địa chỉ trụ sở Thôn Cẩm La, Xã Quế Lâm, Huyện Nông Sơn, Quảng Nam
Người đại diện Mai Văn Dưỡng Địa chỉ người đại diện
Lĩnh vực kinh tế Kinh tế nhà nước (100% vốn nhà nước) Loại hình kinh tế Đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang
Cấp chương (799) Các đơn vị khác Loại khoản (287) Hoạt động bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học (Khu bảo tồn thiên nhiên, Vườn quốc gia)
Ngành nghề chính Quản lý nhà nước về Bảo tồn loài và sinh cảnh voi

Ngành Nghề Kinh Doanh:Các bài viết mới