Thông tin kế toán

Thủ tục chi phí trả trước
Chi phí trả trước là những khoản chi chưa được tiêu dùng và được vốn hóa trong một khoảng thời gian ngắn. Quy trình sau đây cho thấy một cách tính nhất quán các khoản này vào chi phí .
26/02/2021 00:06:17
Kế toán chi phí trả trước
Kế toán chi phí trả trước Chi phí trả trước là một khoản chi được thanh toán trong một kỳ kế toán , nhưng tài sản cơ sở sẽ không được tiêu thụ cho đến kỳ kế toán trong tương lai. Khi tài sản được tiêu thụ cuối cùng, nó được tính vào chi phí .
26/02/2021 00:01:51
Phương pháp Vốn chủ sở hữu là gì?
Phương pháp Vốn chủ sở hữu là Phương pháp kế toán vốn chủ sở hữu được sử dụng để hạch toán khoản đầu tư của một tổ chức vào một đơn vị khác (bên được đầu tư).
25/02/2021 23:57:12
Phương pháp Kế toán Chi phí Đầu tư là gì?
Trong những trường hợp này, phương pháp chi phí bắt buộc nhà đầu tư phải hạch toán khoản đầu tư theo nguyên giá (tức là giá mua).
25/02/2021 23:52:34
Kế toán cho các khoản đầu tư là gì?
Việc hạch toán các khoản đầu tư xảy ra khi các khoản tiền được thanh toán cho một công cụ đầu tư. Loại kế toán chính xác phụ thuộc vào ý định của nhà đầu tư và quy mô đầu tư tương ứng.
25/02/2021 23:43:29
Suy nhược tạm thời khác với người là gì?
Một khoản phí tổn thất khác ngoài giá trị tạm thời phát sinh khi một chứng khoán được phân loại là sẵn sàng để bán hoặc nắm giữ đến ngày đáo hạn và có sự sụt giảm giá trị thị trường của nó dưới giá trị khấu hao .
25/02/2021 23:39:13
Kiểm tra Suy giảm Thiện chí là gì?
Kiểm tra Suy giảm Thiện chí là gì? Lợi thế thương mại giảm giá xảy ra khi công nhận thiện chí liên quan đến việc mua lại lớn hơn ngụ ý của nó giá trị hợp lý .
25/02/2021 23:35:40
Phân bổ lợi thế thương mại là gì?
Phân bổ lợi thế thương mại là việc giảm dần giá trị tài sản lợi thế thương mại một cách có hệ thống bằng cách ghi nhận một khoản phí phân bổ định kỳ .
25/02/2021 23:32:09
Thủ tục suy giảm tài sản
Suy giảm tài sản là sự suy giảm đột ngột về khả năng sử dụng của tài sản cố định . Sự suy yếu có thể do các vấn đề như hư hỏng tài sản, lỗi thời hoặc các hạn chế pháp lý đối với việc sử dụng tài sản gây ra.
25/02/2021 23:28:04
Phương pháp Tiếp cận Thị trường là gì?
Phương pháp Tiếp cận Thị trường là gì? Phương pháp tiếp cận thị trường là một phương pháp định giá được sử dụng để xác định giá trị của tài sản hoặc doanh nghiệp.
22/02/2021 01:01:26
Sự khác biệt giữa giá trị sổ sách và giá trị thị trường
Sự khác biệt giữa giá trị sổ sách và giá trị thị trường Khi chênh lệch giữa giá trị sổ sách và giá trị thị trường là đáng kể, có thể khó xác định giá trị của một doanh nghiệp, vì phải sử dụng quy trình thẩm định để điều chỉnh giá trị ghi sổ của tài sản theo giá trị thị trường.
22/02/2021 00:56:47
Giá trị thanh lý là gì?
Giá trị thanh lý là số tiền mà một công ty có thể bán tài sản của mình và thanh toán các khoản nợ một cách gấp rút. Điều này được thực hiện để có được tiền mặt nhanh nhất có thể.
22/02/2021 00:53:08
Cách tính Giá trị Hợp lý
Điều kiện thị trường hiện tại . Việc xác định giá trị hợp lý phải dựa trên các điều kiện thị trường vào ngày đo lường, chứ không phải là một giao dịch xảy ra vào một ngày nào đó.
22/02/2021 00:49:20
Tài sản ngắn hạn là gì?
Tài sản ngắn hạn là gì? Tài sản ngắn hạn là tài sản được bán, chuyển đổi thành tiền mặt hoặc thanh lý để thanh toán các khoản nợ phải trả trong vòng một năm.
22/02/2021 00:44:28
Các loại tài sản trong doanh nghiệp
Hai loại tài sản chính là tài sản lưu động và tài sản dài hạn . Những phân loại này được sử dụng để tổng hợp tài sản thành các khối khác nhau trên bảng cân đối kế toán , để người ta có thể phân biệt tính thanh khoản tương đối của tài sản của một tổ chức.
22/02/2021 00:40:31
Tài sản trả trước là gì?
Tài sản trả trước là khoản chi phí đã được thanh toán nhưng chưa được tiêu thụ. Khái niệm này thường áp dụng nhất cho các hoạt động quản trị, chẳng hạn như tiền thuê nhà hoặc quảng cáo trả trước .
22/02/2021 00:36:43
Tài sản lưu động khác là gì?
Các tài khoản chính này không được bao gồm trong cách phân loại tài sản lưu động khác, vì chúng được chia thành từng khoản riêng lẻ trên bảng cân đối kế toán và thường chứa các khoản trọng yếu cần được theo dõi riêng.
22/02/2021 00:17:10
Tài sản hoạt động là gì?
Tài sản hoạt động là những tài sản có được để sử dụng vào việc tiến hành các hoạt động liên tục của doanh nghiệp; điều này có nghĩa là tài sản cần thiết để tạo ra doanh thu .
22/02/2021 00:11:45
Ví dụ về tài sản doanh nghiệp
Một tài sản là cái gì đó được kỳ vọng sẽ mang lại một lợi ích trong một khoảng thời gian trong tương lai. Nếu một tài sản dự kiến ​​sẽ được tiêu thụ hoàn toàn trong kỳ hiện tại, thì thay vào đó, tài sản đó được tính vào chi phí trong kỳ đó.
21/02/2021 23:58:38
Định nghĩa phân loại tài sản
Phân loại tài sản là một hệ thống để phân chia tài sản thành các nhóm, dựa trên một số đặc điểm chung. Sau đó, các quy tắc kế toán khác nhau được áp dụng cho từng nhóm tài sản trong hệ thống phân loại tài sản, để hạch toán đúng từng nhóm tài sản.
21/02/2021 23:54:39
Tài khoản tài sản là gì?
Tài khoản tài sản lưu trữ thông tin tiền tệ về các nguồn lực của công ty. Tài sản có thể được chia nhỏ thành nhiều tài khoản , tùy thuộc vào bản chất của chúng và thời gian nắm giữ giả định.
21/02/2021 23:50:56
Kế toán là gì?
Kế toán là thực hành ghi chép, phân loại và báo cáo về các giao dịch kinh doanh cho một doanh nghiệp. Nó cung cấp phản hồi cho ban quản lý về kết quả tài chính và tình trạng của một tổ chức. Các nhiệm vụ kế toán chính được lưu ý dưới đây.
21/02/2021 23:44:49
Tỷ lệ trái phiếu là gì?
Tỷ lệ trái phiếu là một tỷ lệ tài chính thể hiện đòn bẩy của công ty phát hành trái phiếu bằng cách kiểm tra giá trị của trái phiếu đang lưu hành và khi chúng đến hạn. Đòn bẩy đề cập đến bất kỳ khoản vốn đi vay nào, chẳng hạn như nợ được phát hành dưới dạng trái phiếu hoặc các khoản nợ khác.
18/02/2021 22:58:23
Giá trị doanh nghiệp - EV là gì?
Giá trị doanh nghiệp (EV) là thước đo tổng giá trị của công ty, thường được sử dụng như một sự thay thế toàn diện hơn cho giá trị vốn hóa thị trường cổ phiếu .
18/02/2021 22:53:40
Vốn hóa thị trường là gì?
Vốn hóa thị trường đề cập đến tổng giá trị thị trường bằng đô la của số cổ phiếu đang lưu hành của công ty . Thường được gọi là "vốn hóa thị trường", nó được tính bằng cách nhân tổng số cổ phiếu đang lưu hành của một công ty với giá thị trường hiện tại của một cổ phiếu.
18/02/2021 22:43:46
Chia tách cổ phiếu là gì?
Chia tách cổ phiếu là khi một công ty chia số cổ phiếu hiện có trong cổ phiếu của mình thành nhiều cổ phiếu mới để tăng tính thanh khoản của cổ phiếu .
18/02/2021 22:37:34
Chia ngược cổ phiếu là gì?
Chia tách cổ phiếu ngược lại là một loại hành động của công ty nhằm hợp nhất số lượng cổ phiếu hiện có thành ít cổ phiếu có giá trị hơn, tương ứng với tỷ lệ lớn hơn. Việc giảm tổng số cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường mở có thể được theo đuổi vì một số lý do và thường báo hiệu một công ty đang gặp khó khăn.
18/02/2021 22:31:19
Thoái vốn là gì?
Thoái vốn là quá trình bán tài sản con, các khoản đầu tư hoặc các bộ phận của một công ty để tối đa hóa giá trị của công ty mẹ. Còn được gọi là thoái vốn , thoái vốn thực sự ngược lại với một khoản đầu tư và thường được thực hiện khi tài sản hoặc bộ phận công ty con đó không hoạt động như mong đợi.
18/02/2021 22:27:10
Spinoff là gì?
Khi một công ty tạo ra một công ty độc lập mới bằng cách bán hoặc phân phối cổ phần mới của hoạt động kinh doanh hiện tại của mình, thì điều này được gọi là spinoff.
18/02/2021 22:21:41
Hotline: 0972868960
Bạn đang ghé thăm website bằng di động?
Hãy bấm vào số điện thoại để gọi nhanh cho chúng tôi.